Покана за родителски срещи

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с учредяването на Обществен съвет към ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата, Ви каня на родителски срещи по класове, които ще протекат при следния дневен ред:
1. Запознаване с глава XIV „Обществени съвети“ от Закона за предучилищното и училищното образование и Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
2. Избор на двама представители на родителите от класа за участие в събранието за избор на членове на Обществения съвет.
Родителските срещи ще се проведат по график, както следва:
Подготвителна група – 08.12.2016 г., 11.00 ч., в класната стая на ПГ;
I клас – 08.12.2016 г., 12.00 ч., в класната стая на I клас;
II клас – 08.12.2016 г., 12.00 ч., в класната стая на II клас;
III клас – 08.12.2016 г., 12.00 ч., в класната стая на III клас;
IV клас – 08.12.2016 г., 12.00 ч., в класната стая на IV клас;
V клас – 07.12.2016 г., 13.00 ч., в класната стая на V клас;
VI клас – 07.12.2016 г., 13.00 ч., в класната стая на VI клас;
VII клас – 08.12.2016 г., 13.00 ч., в класната стая на VII клас;
VIII клас – 07.12.2016 г., 13.00 ч., в класната стая на VIII клас.

С уважение,

ПЕТЯ СТОЯНОВА
Директор