Покана за събрание

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 22.12.2016 г., в 13.30 ч., в компютърния кабинет на ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата ще се проведе събрание, свикано на основание чл. 7, ал. 2, т. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. Събранието ще протече при следния дневен ред:
1. Запознаване с глава четиринадесета „ Обществени съвети” от ЗПУО и Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
2. Разясняване на процедурата по избора.
3. Избор на редовни членове на Обществения съвет от квотата на родителите.
4. Избор на резервни членове на Обществения съвет.
5. Попълване на декларация от избраните членове на обществения съвет към училището, с която удостоверяват липсата на обстоятелства по чл.5, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
Каня всички родители, избрани за представители от класовете, да участват в събранието.

С уважение,

ПЕТЯ СТОЯНОВА
Директор