УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Предвид необходимостта от създаване на адекватни и неотложни мерки за справяне с насилието и агресията в образователните институции Министерството на образованието и науката със съдействието на Държавната агенция за закрила на детето и други отговорни институции разработи Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции.
В тази връзка представяме на Вашето внимание:
– Актуализиран списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на цялата страна, които предоставят услуги за подкрепа на деца и семейства, за промяна на отклоняващо се или неприемливо поведение при децата, за работа с деца със специални нужди и т.н.;
Актуализиран списък на лицензираните доставчици на социални услуги
– Кратка информация за същността на всеки един вид услуга;
Кратка информация за видовете услуги
– Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и в други критични ситуации.
Практически насоки