МЕХАНИЗЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ И АЛГОРИТЪМ КЪМ НЕГО В СЛУЧАИ НА УСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И УПОТРЕБА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА В УЧИЛИЩЕ, ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА НА УЧИЛИЩНИТЕ ПСИХОЛОЗИ В ТАЗИ ПОСОКА И ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ С ЦЕЛ ПРЕВЕНЦИЯ

ОБЩИНСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО БАСКЕТБОЛ

Днес се проведе общинският баскетболен турнир от Ученически игри 2023-2024.

Достойно представяне на училищните отбори на ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата:

– момичета 5-7 клас – 2-ро място;

– момчета 5-7 клас – 3-то място.

Поздравления за състезателите и техните ръководители г-н Георгиев и г-н Калчев!

Гордеем се с вас!

ПЪРВА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „РАЗЛИЧНИ, НО ЗАЕДНО“

На 01.12.2023 г. в ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата се проведе информационна среща за представяне на Проект „Различни, но заедно“ по договор № КП33.22-2-033/ 26.07.2023 г., финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Г-жа Петя Стоянова, директор на училището и ръководител на проекта, запозна присъстващите с основната цел: Създаване на позитивна единна образователна среда в ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата, в която всички субекти от различни етноси активно си взаимодействат и получават равен достъп до качествено, ценностно-ориентирано интеркултурно образование. Проектът „Различни, но заедно“ ще се реализира в ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата в периода от м. ІХ.2023 г. до м. VІІ.2024 г. Участници в проектните дейности ще бъдат 52 ученици, 7 учители, 16 родители, доброволци. Общата стойност на проекта е 29 679.58 лв.

В презентацията бяха представени планираните дейности: организация и управление; информиране и публичност; сформиране на клубове за развиване на социални умения и компетентности, за краеведческа дейност, за танцово изкуство, за приложни изкуства; представяне на обреди и обичаи при честване на празници от културния календар на етносите; екскурзии с учебна цел; изследователска дейност; квалификационна дейност.

В информационната среща участваха представители на Община Поморие, кметовете на селата Бата и Белодол, секретарят на НЧ „Георги Илиев Маджаров – 1924 г.“ – с. Бата, председателят на Обществения съвет към ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата, родители и представители на училищния екип.

Реализирането на проектните дейности ще даде възможност за социално включване на учениците от различни етноси при спазване на принципите за равнопоставеност и недопускане на дискриминация; гарантиране правото на всеки ученик на достъп до качествено училищно образование; приемане и зачитане на уникалността на всеки ученик; намаляване влиянието на социалните неравенства, негативните стереотипи и предразсъдъци; сътрудничество между всички участници в процеса на интеркултурно образование; изграждане на позитивна, подкрепяща, толерантна образователна среда.

ДЕН НА ЧЕТЕНЕТО

С много вълнение учениците от ОУ „Христо Ботев“, с. Бата се включиха в инициативата „Четем заедно с…“ по повод Деня на четенето, организиран от фондация „Четене „. Специален гост на събитието беше г-жа Калина Кръстева- секретар на местната библиотека при НЧ „Георги Илиев Маджаров – 1924 г.“ . Тя прочете на учениците откъси от любими детски приказки и стихотворения. След извличане на поуките, децата се убедиха, че „Четенето дава възможности“, за да се превърнат от читатели в мечтатели и създатели на едно по-светло „Утре“.

И ако книгата е прозорец към света, то четенето е стълба към успеха!

СЪХРАНЕНА ПАМЕТ

По случай 1-ви ноември, Деня на народните будители, в с. Бата се състоя празник „Съхранена памет“. Организатори на събитието бяха Народно читалище „Георги Илиев Маджаров – 1924 г.“ и ОУ „Христо Ботев“. „ Най-значимите будители в българската история са учителите…“- заяви в приветственото си слово г-жа Калина Кръстева, секретар на културната институция. Сред присъстващите бяха бивши учители, работили в училището и в детската градина в с. Бата през последните 60 години, както и представители на местната общественост. Поздравителен адрес отправиха читалищата на с. Медово, с. Александрово и с. Козичино. Срещата на поколения учители „отвори една дълго затворена врата…“ – споделиха с радост и благодарност гостите. Нека продължим да търсим, да будим и да съхраняваме доброто в себе си и другите!

ЕЛЕКТРОННАТА МЕДИЦИНСКА БЕЛЕЖКА – НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИТЕ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

От 1 октомври отсъствията по здравословни причини на учениците ще се извиняват изцяло по електронен път.

Министерството на образованието и науката съвместно с Министерство на електронното управление и Министерство на здравеопазването инициираха въвеждането на електронната медицинска бележка, за да се противодейства на практиката да се извиняват отсъствия, които са допуснати без основателна причина.

Публикуваме най-често задаваните въпроси и отговорите, които трите министерства предоставят на всички заинтересовани страни.

Целта е да има точна и ясна информация от институциите в процеса по преминаване от хартиени на изцяло електронни медицински бележки.

Плаща ли се новата е-бележка?

Както досега, медицинските бележки не попадат в основния пакет дейности, които се покриват с бюджета на НЗОК. Всеки общопрактикуващ лекар е длъжен на видно място в кабинета си да има ценоразпис и сам определя таксата за услуги, които не се покриват от здравната каса. Затова някои може да не таксуват, други могат да искат 1 лв., а трети 2 или 3 лв. За всяка услуга, която се заплаща, следва да бъде издаден касов бон.

Може ли е-бележката да се издава със задна дата?

Бележката се издава с датата, на която е проведен прегледът на детето, но срокът за извинение на отсъствията може да бъде записан със задна дата. Например, ако детето се разболее в ден петък 15-и, а родителят го заведе на преглед в ден понеделник – 18-и, бележката ще бъде с дата на издаване 18-и, но ще извинява отсъствията, допуснати в периода на боледуването, например за датите 15 – 22 в съответния месец.

Може ли лекарят да откаже да издаде е-бележка, ако няма интернет, например?

Лекарят не може да откаже да издаде е-бележка. Ако той е възпрепятстван поради технически причини, бележката може да бъде издадена по-късно, когато се регистрира прегледът. Следва да се има предвид, че Националната здравноинформационна система (НЗИС) е пригодена и за работа в офлайн режим и всички лекари са задължени да работят в НЗИС.

Могат ли зъболекарите да издават е-бележка?

Да. Денталните софтуери също са интегрирани към НЗИС и това позволява зъболекарите да издават е-бележки за извинение на отсъствията.

Могат ли други лекари, например в спешна помощ, да издават е-бележки?

Е-бележки могат да издават специалистите от извънболничната медицинска помощ, например след консултация с кардиолог, алерголог и т.н. по преценка на съответния специалист. Лекарите от центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП), както и досега, не са ангажирани с провеждането на лечебна дейност и няма да издават медицински бележки за извинение на отсъствията.

Другите медицински бележки, които са необходими за училище, също ли са електронни?

Предстои дигитализирането на личната профилактична карта на учениците, която е необходима при започване на учебната година.

Автоматично ли се извиняват отсъствията, когато лекарят подаде е-бележката към системата на МОН?

В момента на издаване на електронната медицинска бележка данните от нея постъпват в Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование, от където автоматично се предават към електронните дневници за извиняване на отсъствията на съответния ученик. Електронните медицински бележки стават и веднага видими за родителя в електронния дневник. Класният ръководител, директорът на училището и родителят не е необходимо да правят никакви допълнителни действия. Всички използвани електронни дневници в системата на училищното образование позволяват автоматично извиняване на отразените вече отсъствия, както и уважаване на отсъствията в момента на нанасянето им в дневника при налична вече в дневника медицинска бележка.

Как е-бележката стига от лекарския кабинет до училище?

След попълване на амбулаторния лист за извършен преглед лекарят създава чрез използвания от него софтуер е-бележката (в НЗИС). С оглед предотвратяване на възможни грешки е дадено право на лекаря в рамките на 2 часа след регистриране на бележката да я анулира. Едва след този период въведените данни: (НРН) на прегледа, информация за детето, период на отсъствие и др. се предоставят автоматично към системата на МОН, откъдето стигат и до електронния дневник. Всички процеси са автоматични и не изискват намеса на когото и да било.

Какво ще пише на самата е-бележка за заболяването, поради което отсъства ученика?

Поставената от медицинското лице диагноза на ученика е част от информацията, която се съдържа в е-бележката. За да бъдат защитени чувствителните здравни данни на децата, тя не достига до системата на МОН. Информацията, която достига до училищния дневник, е периодът, в който ученикът ще отсъства от училище.

Кой има достъп до здравните данни в е-бележката?

Само тези лица, които имат достъп до здравното досие на детето, ще могат да видят диагнозата, поставена на детето при прегледа. Учителите няма да имат достъп до диагнозата, като така ще се запазят и чувствителните лични данни.

НА ДОБЪР ЧАС!

Първият учебен ден е празник, който не е отбелязан в националния ни календар, но се празнува във всеки български дом и е емоционално свързан с всички поколения.

Първият учебен ден е ново начало – вдъхновяващо, вълнуващо, обещаващо.

Честита Нова учебна година на всички ученици и учители, на всички родители и приятели на ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата!

Нека, всички заедно, приемем предизвикателството да тръгнем и извървим трудния път на знанието!

Бъдете здрави и благословени!

На добър час!

СТАРТИРА ПРОЕКТ „РАЗЛИЧНИ, НО ЗАЕДНО“

На официална церемония, организирана от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, бяха връчени договори за финансиране на проектни предложения по Конкурсна процедура 33.22-2023. Щастливи сме да споделим, че нашето проектно предложение „Различни, но заедно“ е одобрено за финансиране.

Проектът е ориентиран към развиване на интеркултурните компетентности на учениците чрез създаване на условия за позитивно образователно и интеркултурно взаимодействие. Планираните дейности включват:

– сформиране на клубове по интереси: за развиване на социални умения и компетентности, за краеведческа дейност, за танцово изкуство, за приложни изкуства;

– представяне на обреди и обичаи при честване на празници от културния календар на етносите;

– екскурзии с учебна цел;

– квалификационна дейност и др.

Проектът „Различни, но заедно“ ще се реализира в ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата в периода от м. септември 2023 г. до м. юли 2024 г. Участници в проектните дейности ще бъдат 52 ученици, 7 учители, 16 родители, доброволци. Финансирането е в размер на 29 680 лв.