Покана за събрание

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 22.12.2016 г., в 13.30 ч., в компютърния кабинет на ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата ще се проведе събрание, свикано на основание чл. 7, ал. 2, т. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. Събранието ще протече при следния дневен ред:
1. Запознаване с глава четиринадесета „ Обществени съвети” от ЗПУО и Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
2. Разясняване на процедурата по избора.
3. Избор на редовни членове на Обществения съвет от квотата на родителите.
4. Избор на резервни членове на Обществения съвет.
5. Попълване на декларация от избраните членове на обществения съвет към училището, с която удостоверяват липсата на обстоятелства по чл.5, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
Каня всички родители, избрани за представители от класовете, да участват в събранието.

С уважение,

ПЕТЯ СТОЯНОВА
Директор

Покана за родителски срещи

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с учредяването на Обществен съвет към ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата, Ви каня на родителски срещи по класове, които ще протекат при следния дневен ред:
1. Запознаване с глава XIV „Обществени съвети“ от Закона за предучилищното и училищното образование и Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
2. Избор на двама представители на родителите от класа за участие в събранието за избор на членове на Обществения съвет.
Родителските срещи ще се проведат по график, както следва:
Подготвителна група – 08.12.2016 г., 11.00 ч., в класната стая на ПГ;
I клас – 08.12.2016 г., 12.00 ч., в класната стая на I клас;
II клас – 08.12.2016 г., 12.00 ч., в класната стая на II клас;
III клас – 08.12.2016 г., 12.00 ч., в класната стая на III клас;
IV клас – 08.12.2016 г., 12.00 ч., в класната стая на IV клас;
V клас – 07.12.2016 г., 13.00 ч., в класната стая на V клас;
VI клас – 07.12.2016 г., 13.00 ч., в класната стая на VI клас;
VII клас – 08.12.2016 г., 13.00 ч., в класната стая на VII клас;
VIII клас – 07.12.2016 г., 13.00 ч., в класната стая на VIII клас.

С уважение,

ПЕТЯ СТОЯНОВА
Директор